Korcë, 3 Dhjetor 2021 – Forum per energjine

Korcë, 3 Dhjetor 2021
FORUM PËR ENERGJINË
“Investojmë për energji të pastër në rajon”
Shqipëria përballet sot me një sërë sfidash të zhvillimit të qëndrueshëm, ndër të cilat përmendim ruajtjen e ekosistemeve pyjore që po shkojnë drejt zhdukjes si rezultat i mbiprerjes dhe përdorimit
intensiv për ngrohje , uljen e importit të energjisë elektrike përmes rritjes së prodhimit vendas nga energjitë e ripërtëritshme, diversifikimin e burimeve të energjisë për të përballuar nevojat në rritje të
konsumit dhe zvogëluar disbalancat sezonale të furnizimit të saj, zhvillimin e një turizmi të
qëndrueshëm që merr në konsideratë dhe mbron mjedisin, etj.
#Ecoenergjia që në hapin e parë marrim përsipër:
1. Vlerësimin e pronës suaj, ku do të instalohet parku fotovoltaik.
2. Pregatitja e dosjes dhe aplikimit tuaj, për ndertim.
3. Lëshimin e Licencës dhe Autorizimit per instalim
4. Vlerësimin maksimal te punëve, deri në zgjidhjen e problemeve te vogla.
5. Përfundimin e studimit teknik.
6. Ndërtimin e plotë te projektit Tuaj, deri në lidhjen përfundimtare me pasqyrim Online.
7. Mbështetja e drejtpërdrejtë teknike për të gjitha vitet e shfrytëzimit të parkut Tuaj.